Wednesday, May 13, 2009

Kampanaryo san Bulusan NIYAN

BULUSAN BELFRY NOW
By Joel G. France, Ed. D.
Dimond HS, Anchorage, AK


Ini na mga pictures endono hali sa sayo na concerned Buluseño. Salamatunon
AW NABA INI?

"Oy, Edo, nano na an nangyari dini sa patio ta? Sa tungod pa nanggad san Kampanaryo. Volleyball-an mi yun sadto."
"Nabalitaan ko, Ote, gasolinahan daw ini under construction, inmamadali para makadanon tulos sa mga tawo."
"Kan kunay ini?"
"Aw ambot, pero sabi san iba taga Gubat daw sini an tagsadiri."
"Sin-o man an nagpabakal sun na ingod?"
"Di man yun pinabakal, papletehan lang."
"Aw naba kay taga-Gubat pa an maplete?"
"Aw kay taga Albay man an mapaplete kaya?"
"Nano? Aw paghuna ko mga taga Bulusan an mapaplete sun."
"Mala, imud-imuda, kay wara ngani nakasulod sun na taga Bulusan."
"Karaot daw pag-imud-imudon."
"Aw madianis na lang daw kuno yun pag natapos na."
"Mao, dianison kun human na yun kay may kaparong ka sun san mga ilaw pag ma-alleluya na. Haraniay liwat yun sa Alleluyahan."
"Mao ngani. Sabagay pwede man kuno magamit an bubong sun para butangan san Hosanahan pag Domingo de Ramos, parungon lang an ilaw san mga seryales kay kun umilyab, siriway kita sun."
"Ya pan-o na pag new year? Pag pugkot kalayo sa sabado de gloria? Pag mga prosisyon?"
"Diri yun problema ada kay ma-supply man sira san kandila na may flashlight."
"Aw kadianis daw ha."
"Ya an plete sun mapakarin?"
"Sabi pagayunon daw an ruwang san simbahan. Pagayun-gayunon mao an sabi san Kura."
"Tapos nano an sabi man san Obispo?"
"Aw di naman yun maribok kay may kabahinan man yun sun?"
"Aw ayaw sun pagbabasang basang kay kun diri man yun ungod hala busungon ka."
"Pwera busong na lang, pero sabi saw si Obispo sun an nag-approve?"
"Aw mao, magayas ka sun?"
"Nano man an sabi san mayor ta."
"Ay, di ako matigmok, laom nagkukunong kita. Ayaw sun pagdadamaya an mayor kay separation of Church and State baga. Ikaw sun, badi batitukon kita sun."
"Aw mao ha. Ya pagkunong pagbanggit sun kay kun mairog kita kan Jun Lozada."
"Kaya hiyom ka lang."
"Mayamanon daw sun an Bulusan ha."
"Mao, mayamanon si Obispo mao si Padi."
"Aw kay nano may ungod man nanggad an kabahinan nira?"
"Aw nano pa?"
"Aw pagkahuman sini dini na ako magpapa-gasolina para makadanon paglimos kanira."
"Iupod mo na dun an limos pagkamatay nira."
"Mao tabangan an kalag."
"Mao na ini an Bulusan niyan, maunlad nan daghan pa na kaunlaran an madadanasan ta."
"Kay nano diri lang gasolinahan an itindog?"
"Diri lang kuno yun. Matindog pa san South Star Drug, Western Union, Chow King nan san Banko."
"Baah iirugon talaga an Sorsogon City ha. Social."
"Talaga. Hamak ka sun? Aw naba ini?"
"Naba yun"?

--------
ENGLISH TRANSLATION

OH WHAT IS THIS?

“Hey Peter, what’s happening here in the church yard just by the side of the belfry? It was our volleyball court earlier.”
“I was informed, Joseph, that that will be a gasoline station soon to be opened so to serve the people immediately.”
“Whose is this?”
“Don’t know. They say the owner’s from Gubat.
“Who sold the real property?””
“It’s not sold. It’s for lease.”
“Oh my, why person from Gubat?”
“Oh well, the leaser is from Albay.”
“What? I thought it was Bulusan’s.”
“See for yourself. Not one from Bulusan is even allowed to walk in.”
“That’s not a good sight.”
“It will be better, they said, if it is done.”
“That is ridiculous. If it is done and we have Easter activities, then we have to turn their lights off. It’s so near to the Alleluia Tower.”
“Yes it is. Anyway, they say that they will let their roof to be used as a hoist for Hosanna children during Palm Sunday. We only have to put off candlelight. It may explode.
“What will happen in New Year? Lighting of the Fire during Paschal Celebration? And the processions?”
“That’s not the problem they said. They will supply us with artificial candles with flashlight in it.
“Whoa! That’s really cool.
“So, where will the rent go?”
“The priest said, they will beautify our church yard to the best.”
“What did the Bishop say?”
“You know he is not going to talk. He’s got revenue.”
“Don’t you dare tell lies about the Bishop. God might curse you.”
“Forgive me. But they said Bishop approved it.”
“See that?”
“What did the Mayor say?”
“I will shut my mouth. I’m not talking about him. Avoid it. We know about separation of Church and State. We may end up in trouble.
“Ah I see. So we just stop it before we end up like Jun Lozada.”
“So. Keep quiet.”
“Bulusan will be rich, huh.”
“Yes. The priest and the bishop will also be rich.”
“Oh. So it is true that they have revenues.”
“Well, what can you say?”
“Well, when it is done, I will buy gas in here so I can help donate for them.”
“An so you will give them alms also for their funerals.”
“Yes. Help their souls.”
“This is Bulusan today. A developed town, and more development to come.”
So, is it not only the gas station?”
“Nope. They will put up South Star Drug Store, Western Union, Chow King and Banks.
“Gorgeous! So we’re like Sorsogon City.”
“Yes it is! You see that? What is that?”
“What the…?”

AN MGA HURURING-HURING
"Edo, nabalitaan mo na may namaghururing-huringan sa may computeran tungkol sini na mga namag-iristuryahan laban sa pagpahimo sini na gasolinahan sa simbahan sa tungod san Kampanaryo?"
"Mao, Tonyo. Malin an bati ko Bulusan eGroup daw ngaran tapos inbasagan nira na Bungkaras."
"Aw di daw ako nagmamarangno sun."
Ayaw lang pakakusuga san boses mo kay kun mabati ka ni Tata, badi pagdudahan ka sun na kaupod sa iristuryahan nira. Nakasikop man lang ako san diyo na inhaharatag nira na surat nan nakaisturya ko man an mga nakabasa."
"Aw ako man liwat di man nabaro sun na computer."
"Pagsakay ko kangina sa Jeep mao an iristuryahan. Dini sa ato may namaghururing huring man na kontra man sun."
"Mao? Malin an mga insurrectus ha kay diri namagpakahilwas."
"Atog. Inngangaranan ngani na La Solidaridad san Bulusan yuon na grupo sa internet kay mga warara man dini pero mao an nagpapakusog san boot sa mga tawo na gusto magkurarat sa ato mga kapadian."
"Aw malin nanggad nanumbalik an mga panahon san mga prayle."
"An mga magurang kuno sini na La Solidaridad, mao man daw an inhahalintulad sa grupo ni Apolinario Mabini sadto."
"Aw mao? Ya sin-o man an grupo ni Andres Bonifacio?"
"Sira an mga uya dini na namagkapang sun na isturya sa mga katawuhan dini. Nakaabay ngani ako."
"Ako wara pa pakaabay."
"Ya bay-i kay pirmi ko ikaw pagbabalitaan."
"Ya sin-o man daw an grupo ni Aguinaldo?"
"Siguro mao na yun na nanurungkulan sa ato bungto, magtataimod kun maabante si Andres kay masunod na lang sira."
"Sabi daw grabe man sun an kakampi na Obispo?"
"Mga guardia civil yun, iupod mo na dun an gobernadorcillo."
"Ya diin kita namutang?"
"Sa niyan siguro, kita an insasabi sadto san mga prayle na mga Indio."
"Dyata, Indio."
"Mao baga kay naiimud ta na an nangyayari diri pa kita nagtitigmok."
"Atog excitedon man ako na maimud ini na gasolinahan pakatapos."
"Sayo ka man, nano ka si Basilio?"
"Diri, si Crispin."
"Ay pag-ikmat sa mga prayle kay kun damayon ka badi maging Sisa si mamay mo."
"Mao ha."
"Mao na ini niyan an nangyayari sa ato kay ini ngayan na Obispo awat na yun inplano, wara kirita pagmamarangno."
"Malin kita an inruruluko ha?"
"Ayaw lang kay imudon ta kun nano an mangyayari."
"Kan-o pa ho na malin mahuman na ini. Mapatugot ada yun na Obispo na maalto yun samantalang naggasto na sun an naghimo?"
"Naggasto mo lang? Naghatag ada sa Obispo san kantidad. Niyan nagtutukduan an Padi mao san Obispo kay nababalitaan na nira ini na naghuhururing-huring."
"Grabe, di na lugod ako sun nauuyon."
"Ya nim? Niyan? Diin ka?"
"Kun diin ka, dun man ako."
"Maupod ako kan Bonifacio."
"Mangagahid ngon-a ako basi may isuruda ako duon na gab-i."
"Nya hala."
--------

ENGLISH TRANSLATION

PATARA-TARA ULI
Malin mapagalon na ini pagpaaltuhon na pagbugsok san gasolinahan sa tungod san Kampanaryo. Kan-o ko kaya maiimod an dati niya na gayon na wara nakaulang na diri man dapat ibutang. Naglalaom man gihapon ako na mapundo yun. Tinatawagan ko man an mga kaburungto ta na makiupod, maki diskusyon, mag Bungkaras.
Ikaw? Sa diin ka namutang?

1 comment:

  1. suhanasoft: Surat is one of the great commercial hub of India. it increases India's economy. Surat has many industries like textile industry, silk, chemical industry etc but the one which has most strong influence on economy is
    http://www.shoppingsurat.com/
    surat-diamond-jewellry.Diamond Industry of Surat. It is the only city of ndia where diamond industry has grown up. More or less 250,000 workers work over here daily . In the year 2005 this industry cut 95% of the world's diamond pieces and earned India $15 billion in exports. By the 1970s Surat-based diamond cutters began exporting stones to the US for the first time. Though much of the polishing work takes place on small weight stones, Surat's diamond businessmen have set their eyes on the lucrative market for finishing larger, pricier stones in the future. According to ‘Wall Street journal’,80% of the world's finished diamonds are cut and polished in this city.

    ReplyDelete