Tuesday, June 15, 2010

BULUSAN KO NA NAMOMOT-AN

Bulusan ko na namomot-an
Sa pagmasid ko sa imo kagayunan
Minabulos an ako kaugmahan
Orgolyo an ako namamatean.

Pero kun ikaw pinagkukurihan
Inbabasang basang san mga makakinab-an
Luha ko minabulos san daghan
Dobdob ko minasiok sa kamunduan.

Bulusan ko na namomot-an
Patawad kay ikaw binayaan
Sa saimo ako nagmaw-ot na mauli man
Ano pa kaya an maaabutan?

Friday, May 28, 2010

BUNGKARAS NA KITA ULI

Buhay na naman an kampana
San Kampanaryo ta na tinuya-tuya
Bungkaras Bulusan,
An mga tawo na pinag-iiristuryahan
Sira pa man gihapon an makapangyarihan.

Bungkaras, Bulusan,
Bongto ko na kinadakuan.
Bagtingon an Kampana
Na an mga tawo makamangno na.

Thursday, May 27, 2010

Nano Na Kita?

Kumusta na daw an Bulusan?
Nano na an ato mga paghinguha?
Nalimutan na nato an ato pinaglalaban?
Haen na an Kampanaryo?
Yadto man gihapon sa likuran,
Sa PILIW san gasolinahan?
Haen na si Bastes?
Haen na si Buising?
Nangkalayas na?
Nawara na sira, dara-dara an kabahinan.
Aw sin-o pa man gihapon dun?
Sira pa man gihapon?
Aw naba?

Mahadok kita sa Dios,
Mahadok kita san pagbasang-basang
Sa templo Niyang mahal.
Bag-o na mga tawo na nakaingkud dun
Reparoha man tabi an dianison
Na kasaysayan san ato bungto.