Tuesday, June 15, 2010

BULUSAN KO NA NAMOMOT-AN

Bulusan ko na namomot-an
Sa pagmasid ko sa imo kagayunan
Minabulos an ako kaugmahan
Orgolyo an ako namamatean.

Pero kun ikaw pinagkukurihan
Inbabasang basang san mga makakinab-an
Luha ko minabulos san daghan
Dobdob ko minasiok sa kamunduan.

Bulusan ko na namomot-an
Patawad kay ikaw binayaan
Sa saimo ako nagmaw-ot na mauli man
Ano pa kaya an maaabutan?

2 comments:

  1. Dianis baga mag-express san namamatian. Mao man ini an ako kaparaanan. Ginagalang ko an freedom of expression san iba, pero diri ako pwede ma-disourage magsurat san di man makatarungan na paratang. Naniwala man ako na an mga nagkakairinit sini na mga tula ko mao an nagkakataramaan.

    ReplyDelete
  2. Sa ako commint man tabi dini sa tula mo... Maging positibo man gihapon kita... Namamatian ko an kamunduan mo, pareho ko man... Pero kaipuhan nato an pagkasarayo sa panahon niyan... Kaipuhan ta na maski an namumuno sa ato bungto dako na distruso an hinatag sa ato.. diri kirita ma desospera..An mga leader na tunay proactive.. diri reactive... Gusto ko haputon an intero na nakabasa sini... Bilang sayo na syodadano san ato bungto nano an ato maikam-abag para sa ikaayad san ato bungto kon di ta man maasahan an gobyerno? Aram ko may boses an kada sayo sa ato... Kon an pilay, buta, bungol na iba kaya ipaimod an importansya nira sa mundo, kirita pa kaya na kompleto lalo na sa pag-iisip.. Aram ko may mahihimuan kita na ikaayad san bungto...

    ReplyDelete