Friday, May 28, 2010

BUNGKARAS NA KITA ULI

Buhay na naman an kampana
San Kampanaryo ta na tinuya-tuya
Bungkaras Bulusan,
An mga tawo na pinag-iiristuryahan
Sira pa man gihapon an makapangyarihan.

Bungkaras, Bulusan,
Bongto ko na kinadakuan.
Bagtingon an Kampana
Na an mga tawo makamangno na.

4 comments:

 1. nano na bungkaras an gusto mo? nano tabi an naidanon mo sa bulusan para umasenso? diri sa mga insasabi mo pirmi pamulitika an dali mo? nano kay diri ka nalang magkandidato para ipaimod mo kun karapat dapat ka na mag serbe sa bongto san bulusan, diri sugad sun na sige lang an tabil na wara man katuyuhan kundi mangraot...

  ReplyDelete
 2. Kay ikaw, may nadanon ka?

  ReplyDelete
 3. nano baya limitado lang sa pagkandidato an pagserbisyo? Nano an pamulitika sa pagtin-o sa kamutangan san bungto? An nagsurat san tula sayo na OFW, niyan ok ba an hapot kun may naidanon siya? dapat ugang kunta bag-o magkomento mag-isip ngon-a... kunsabagay...

  ReplyDelete
 4. SIn-o baya yon na nag aayat sin pagkandidato? Ang kitid naman ng pag iisip mo, kay nano an pagsabot mo uruadlaw an politika? Ini siguro na naghimo sino na website na ini nagmamakulog sa kaniya bungto..... Ikaw, haputon ko ikaw, akay kontra ka? Pagmakulog ba yon sa bungto o pag depensa san KIMINAL na hanggang niyan uya pa sa Bulusan na mao an in batugan sini intiro na kariribukan dini sa Bulusan... Niyan lang ini na pati mga abroad nakiaram na... PAg bisay kay bata pa.....

  ReplyDelete