Thursday, May 27, 2010

Nano Na Kita?

Kumusta na daw an Bulusan?
Nano na an ato mga paghinguha?
Nalimutan na nato an ato pinaglalaban?
Haen na an Kampanaryo?
Yadto man gihapon sa likuran,
Sa PILIW san gasolinahan?
Haen na si Bastes?
Haen na si Buising?
Nangkalayas na?
Nawara na sira, dara-dara an kabahinan.
Aw sin-o pa man gihapon dun?
Sira pa man gihapon?
Aw naba?

Mahadok kita sa Dios,
Mahadok kita san pagbasang-basang
Sa templo Niyang mahal.
Bag-o na mga tawo na nakaingkud dun
Reparoha man tabi an dianison
Na kasaysayan san ato bungto.

8 comments:

 1. reparuhon mo mun a an sadiri mo kay sugad sin sala man an mga insasabi mo, yada baga an korte magfile ka san kaso kun tama yoon na mga kaisipan mo, pati an obispo nan padi inmamaldisyon mo, kay nano ikaw an nagpapakaon kanira? badi mabosong ka sun na trabaho mo nono, an karma yada lang nakakabit sa palad mo kaya luway san mga insasabi mo kay mabalik yan saimo...

  ReplyDelete
 2. Mao, kay kaupod ka dun sa mabubusong. Kun may mabubusong, mauuna na an mga tawo na na nagbabastos san ato kapalibutan. Malin daw nakadanon na ako san panglimpya sa Bulusan. Ikaw?

  ReplyDelete
 3. O Buhay na uli... Buhay pa man kami dini sa Bulusan.. Sin-o ini an anonymous na sugad sin diri maaram mag appreciate sin mayad na kaisipan... An pagpapaalala o an pag puna sin sayo na karautan diri yoon maraot. May sala man talaga si father buising nan Bishop Bastes... Kaya nga nag ayo siya sin tawad sa mga Bulusanon... Kaya nga si Father Buising pabalik balik sa Monasteryo kay kaipuhan maghugas san kaniya kasal-anan na dako na hinimo sa Bulusan.... Aram ba niyo na an hanggang niyan wara pa gihapun kita balita kon yoon pa sa simbahan an mga kayamanan san ato simbahan? An imbentaryo tabi - an IMBENTARYO DAPAT YON ILUWAS NAN IPAIMOD SA TAWO."

  ReplyDelete
 4. mayad man kay nakadanon ka na panglimpiya sa bulusan dianis yun. pero diri man intero na danon panglimpiya lang...

  mayad man kay naunabihan mo na an una mabubusong an nagbabastos sa ato kapalibutan... naghahanap ka sin dako na pambabastos? imuda an gasolinahan!

  ReplyDelete
 5. May panahon pa kaya? Akay nag pondo? Sin-o an mahiwag sa Bulusan?

  ReplyDelete
 6. Diri nato iatang an responsibilidad sa kamot san iilan lang... Kaipuhan kirita intero maghiwag... Diri hapot kon sin-o an mabatog o mapadagos, an lambang sayo may kakayahan nan lalo na may freedom na humimo sin kaayadan para sa bungto maski sa nano man na paraan... Kita intero may responsibilidad.... Kon kita may pagkamuot sa ato bungto hihimuon ta an intero in all cost ma protectahan lang an Bulusan... An tunay na pagmakulog naiimod sa diri lang sa sabi kundi pati sa gawa.... Salamat san imo effort na nag post sini kay aram ko, maski ikaw harayo, ini na simple mo na pagpahayag nagdadagungdung... Sa ako mga kababayan na nasa Bulusan, kamo an nakaimod, nano tabi an iyo dapat himuon? namuot patabi kamo sa ato bungto? An pagkamuot naimod sa himo diri lang sa sabi...

  ReplyDelete
 7. An hapot kon may panahon... An simbag "HABANG MAY BUHAY"... "HABANG MAY NATUTUDA PA".. Sa paniwala ko, an tawo pwede mag raot, alagad pwede man mag bisay.... Sin-o an mahiwag? "KITA DAPAT INTERO MAGHIWAG"...

  ReplyDelete
 8. Yadto na unang una na nag-comment malin wara aram san nangyayari sa kinab-an. Nyah hala... ipairal na hamok an kapatalan,1 ka man lang na putos na tinapay.

  ReplyDelete